انواع جرائم مالیاتی

انواع جرائم مالیاتی در ایران

جرائم مالیاتی علاوه بر قانون مالیات های مستقیم در قانون مجازات اسلامی هم تصریح شده است اما پیش از ذکر مصادیق آن باید به تعریف جرم بپرازیم؛ که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم بدین ترتیب تعریف شه است.هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.لازم به ذکر است جرایم مالیاتی هم به صورت فعل و هم به صورت ترک فعل قابل تحقق هستند.

جرائم مالیاتی بر اساس قانون مالیات های مستقیم:

جرائم مالیاتی ذکر شه در ماده ۲۷۴:

۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره۱ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره۲ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

از جمله دیگر فعالیت های ثبت نخستین :

ثبت شرکت

ثبت علائم تجاری

مراحل ثبت شرکت و شرایط ثبت شرکت