تعلیق و ابطال کارت عضویت و کارت بازرگانی

تعلیق و ابطال کارت عضویت و بازرگانی

 
بعد از صدور کارت بازرگانی امکان ابطال کارت بازرگانی و تعلیق کارت بازرگانی وجود دارد. در مواردی مانند سرقت یا مفقود شدن کارت، شخص دارنده ی کارت بازرگانی با ارائه درخواست و درج آگهی مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار نسبت به تعلیق آن اقدام کند. همچنین شخص در صورت به سرقت رسیدن کارت برای جلوگیری از سوء استفاده ی احتمالی به اداره آگاهی گزارش دهد.

الف) مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگاني از نوع حقيقي:

۱- ارائه ی درخواست در ۱ نسخه.
۲- گواهي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال (به همراه داشتن برگه هاي تشخيص و يا قطعي سالهاي ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالياتي داراي کد رهگيري سال ۱۳۹۰ الزامي است).
۳- گواهي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي جهت ابطال(در صورت توليدي بودن).
۴- اصل کارت بازرگاني.
۵- اظهارنامه ابطالي ثبت نام در دفاتر بازرگاني در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و ميرداماد.
ابطال کارت بازرگانی و تعلیق کارت بازرگانی

ب) مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگاني از نوع حقوقي:

۱- ارائه ی درخواست در ۱ نسخه.
۲- گواهي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال (به همراه داشتن برگه هاي تشخيص و يا قطعي سالهاي ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالياتي داراي کد رهگيري سال ۱۳۹۰ الزامي است).
۳- گواهي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي جهت ابطال.
۴- اظهارنامه ابطالي ثبت نام در دفاتر بازرگاني در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و ميرداماد.
۵- صورتجلسه مجمع عمومي براي شرکتهاي سهامي عام، خاص و صورتجلسه هيئت مديره براي ساير شرکتها مبني بر ابطال کارت بازرگاني (در صورت عدم انحلال).
۶- تصوير روزنامه رسمي اعلام انحلال شرکت در ۱ نسخه (در صورت انحلال).
۷- اصل کارت بازرگاني.
لازم به ذکر است ابطال کارت عضویت و بازرگانی از نوع اجباری از جانب مقام صلاحیت دار انجام می شود.
شخص صاحب کارت عضویت و بازرگانی می تواند با مراجعه به اتاق بازرگانی و اعلام انصراف،مفقود شدن و یا به سرقت رسیدن کارت خود ضمن ارائه ی مدارک مقرر در راستای ابطال و تعلیق کارت عضویت و بازرگانی(حقیقی و حقوقی)اقدام کند.