نحوه ثبت تغییرات شرکت

حدنصاب لازم برای مجامع عمومی فوق العاده در شرکت های مسئولیت محدود ۷۵% و اکثریت عددی سهامداران است و در مجامع عمومی عادی ۵۱% و اکثریت عددی است.

برای مثال: علی و مهدی و حامد در یک شرکت مسئولیت محدود به صورت ذیل شریک هستند.

سرمایه شرکت: ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

علی ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به سمت مدیرعامل و عضو

محمد ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به سمت عضو

حامد ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به سمت رئیس و عضو

شرکا تصمیم به تغییر آدرس می گیرند و حامد خارج از کشور است. راه حل قانونی این است که این مسئله در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردد و از حامد دعوت شود در مجمع شرکت کند. در صورتی که ایشان در جلسه حاضر نشدند و آگهی منقضی شد چون مجمع فوق العاده ست و حدنصاب آن ۷۵% و اکثریت است و با توجه به این مسئله که علی و محمد حدود ۸۴% و اکثریت عددی هم با ایشان است جلسه تشکیل و تغییر آدرس انجام می گیرد.

اما اگر تمام اعضا حضور داشته باشند دیگر مسئله آگهی دعوت منتفی است و به صورت عادی تغییر آدرس انجام می پذیرد.

حال اگر علی و محمد و علی تصمیم بگیرند در شرکت حامد را از سمت خود عزل کنند به قرار زیر است:

می توانند این کار را انجام دهند زیرا عزل و نصب مدیران از وظایف مجمع عمومی عادی است و حدنصاب آن ۵۱% و اکثریت عددی است که باز این کار با آگهی دعوت امکان پذیر است اما این فقط برای عزل و گرفتن سمت است اما برای خروج این شخص از شرکت ، وجود ایشان همراه با در دست داشتن کارت ملی الزامی است.

وظایف مجامع در شرکت و تغییرات شرکت :

مجمع فوق العاده : هرگونه تغییرات در اساسنامه

عادی یا عادی بطور فوق العاده : تمدید یا انتخاب مدیران ، انتخاب یا تمدید بازرسین ، روزنامه علاوه بر این تصویب صورت های مالی و ترازنامه

حد نصاب ها جهت تشکیل این دو مجمع ۵۱% است چه برای عادی چه برای فوق العاده

علاوه بر آن وجود ۳ نفر از سهامداران نیز باید رعایت شود.

حامد، علی، پاشا و نیما سهامداران یک شرکت هستند . این شرکت دارای ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال سرمایه و ۱٫۰۰۰ سهم ۱۰۰٫۰۰۰ ريالی است

یعنی:

حامد ۲۵۰ سهم رئیس و عضو

علی ۳۰۰ سهم مدیرعامل و عضو

پاشا ۱۰۰سهم نائب رئیس و عضو

نیما ۳۵۰ سهم عضو

پاشا و نیما در جلسه حضور نمی بابند . آیا تغییر آدرس و یا اینکه پاشا را از سمت نائب رئیس عزل کنیم قابل اجراست یا خیر؟

حامد و علی ۵۵۰ سهم یعنی ۵۵% سهام را دارا هستند از نظر درصدی جلسه رسمیت دارد اما چون ۲ نفر هستند نمی توانند مجمع را تشکیل دهند.