• 02188648389
  • تهران-میدان ونک-خیابان گاندی جنوبی- خیابان هجدهم – پلاک 18 – طبقه اول – واحد 3

روشهای افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

روشهای افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

روشهای افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدیـد یـا بـالا بـردن مبلغ اسمی سهام موجود امکانپذیر است.

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

با توجه به این که در ماده ۶ اساسنامه نمونه شـرکتهـای پذیرفته شده در بورس قید شده است که سرمایه شرکتها باید به سـهم عـادی ۱هـزار ریـالی بـا نـام تقسیم شود، افزایش سرمایه در این شرکتها به صورت انتشار سهام جدید صورت می گیرد. افزایش سرمایه از محل منابع زیر امکانپذیر است: ۱-آورده نقدی سهامداران شرکت (پرداخت مبلغ اسمی سهام به صورت نقدی)

٢ – اندوخته ها و سود تقسیم نشده سالهای قبل (تبدیل سود تقسیم نشده به سرمایه)

٣ – مطالبات حال شده سهامداران شرکت (تبدیل مطالبات حال شده به سرمایه در تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهم ، رعایت مواد ۱۷۵ الی۱۸۷ ل.ا.ق.ت الزامی است .

سهام جدید ی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر می شود می بایست ورقه خرید سهم توسط طلبکاران که مایل به پذیره نویسی هستند امضا شود. در ورقه خرید سهم رعایت بندهای ذیل ماده ۱۷۹ ل.ا.ق.ت ضروری است . در مورد مواد فوق در موقع ارائه مدارک افزایش سرمایه می بایستی لیست کاملی ار بستانکاران شرکت شامل مطالبات حال شده آنان که تبدیل به سهام شده ورونوشت اسناد و مدارکی که حاکی است از تصفیه این مطالبات به سهام به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود.

روشهای افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

در خرید سهام جدید، صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک هستند حق تقدم دارند و ایـن حـق قابل نقل وانتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم فوق را اعمال کنند کمتـر از ۶٠ روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می شود، شروع می گردد. سرمایه شرکت را می توان طبق ماده ۱۵۷ ل.ا.ق.ت از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. افزایش سرمایه از طریق تادیه غیر نقد افزایش سرمایه از محل تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد فقط در شرکتهای سهامی خاص امکان پذیر است. چنانچه تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه از طریق آورده های غیر نقدی سهامداران یا افراد دیگری که مجمع با ورود آنان به شرکت موافقت می کند، باشد بر اساس قانون این اموال باید مورد تقویم و ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری واقع شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه رسیده و مدارک آن به انضمام سایر مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکتها ارائه شود. مبلغ افزایش سرمایه از آورده غیر نقدی تابع مبلغ و ارزش تعیین شده آن توسط کارشناس مربوطه است و ذکر مبلغی بیش از آن مجاز نیست. در صورتی که این آورده مربوط به تعدادی از سهامداران یا افراد جدید الورود به شرکت باشد رعایت مواد ۷۷ الی ۸۱ ل.ا.ق.ت الزامی است .(در زمانی که در مجمع بحث در مورد افزایش سرمایه شرکت کلا یا جزئا از محل آورده های غیر نقد و استفاده از مزایای در خواست شده مربوط به آن سهام می باشد سهامداران آوردنده آورده های غیر نقد حق رای در جلسه ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رای می باشد از حیث حد نصاب جهت اعلام رسمیت جلسه و رای گیری محسوب نمی شود و چنانچه مجمع با این آورده ها و امتیازات در خواست شده موافقت نکند دومین جلسه مجمع به فاصله زمانی که بیش از ۱ ماه نخواهد بود تشکیل شده و در حد فاصل ۲ جلسه اشخاص که آورده های غیر نقد آنان و یا مزایای درخواست شده توسط مجمع قبول نشده باشد در صورت تمایل می توانند به میزان ارزش تعیین شده اموال غیر نقد بصورت نقد مبلغ سهام را تعهد و تادیه نمایند و همچنین از مزایا و امتیازات درخواستی نیز انصراف دهند.

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام (انحصارا جهت شخص سهامداران ) و سهامی خاص (سهامداران و افراد جدید الورود) مجامعی که جهت اتخاذ تصمیم در خصوص امر فوق تشکیل می شود به دو صورت امکان پذیر می باشد :

الف-تشکیل مجمع با حضور کلیه سهامداران:

الف-۱ :جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور صد در صد سهامداران تشکیل و عملی شدن افزایش سرمایه را به یکی از طرق مذکور در ماده ۱۵۸ ل.ا.ق.ت یا تجمیعی از بندهای ماده فوق و ماده مربوطه اساسنامه را اصلاح می نماید . در این مورد مدارک زیر ضروری است .

۱-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دایر بر افزایش سرمایه با رعایت کامل مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت.

۲-فهرست صد در صد سهامداران حاضر در جلسه با تایید هیات مدیره رئیسه جلسه

۳-دو نسخه اظهار نامه مبتنی بر افزایش سرمایه و اعلام سرمایه جدید و تعداد سهام شرکت و اسامی سهامداران و تعداد سهام هر یک از آنان و امتیازات و نوع سهام .

۴-مدارک لازم در مورد بندهای مربوط به افزایش سرمایه با توجه به ماده ۱۵۸ ل.اق.ت.

الف۲-:جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور صد در صد سهامداران تشکیل و رای بر تصویب افزایش سرمایه به یکی از طرق مذکور در ماده ۱۵۸ ل.ا.ق.ت یا چند طریق آن توما داده و مقرر می شود. پس از عملی شدن افزایش سرمایه ماده اساسنامه مربوطه اصلاح شود. ضمنا مدارک زیر جهت ثبت لازم است :

۱-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مواد ۱۰۱ و ۱۶۱ ل.ا.ق.ت و تبصره های ۱و۲ آن. ۲-فهرست کلیه سهامداران حاضر در جلسه با امضای آنان و تایید هیات رئیسه جلسه در رعایت ماده ۱۰۵٫

۳-آگهی حق تقدم یا افزایش سرمایه

۴-صوتجلسه هیات مدیره جهت انجام مصوبات مجمع و عملی شدن افزایش سرمایه .

۵-دو نسخه اظهار نامه دال بر افزایش سرمایه .

۶-مدارک لازم در مورد بندهای مربوط به نحوه افزایش سرمایه.

ب-تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران :

در این مورد می بایست دعوت از سهامداران شرکت جهت حضور در مجمع فوق العاده با رعایت مواد ۸۴ و۹۸ و۱۰۰ ل.ا.ق.ت و اسانامه شرکت بعمل آید. ماده ۹۸ ل.ا.ق.ت فاصله بین نشر دعوتنامه و مجمع را حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز مقرر داشته است . طبق ماده ۱۰۰ در آگهی دعوت منتشره در روزنامه شرکت ، دستور جلسه و ساعت و نشانی کامل محل جلسه و تاریخ آن می بایستی صراحتا قید شود. مدارک لازم در بند فوق عبارتست از :

۱-آگهی دعوت مجمع مندرج در روزنامه شرکت با رعایت مفاد مواد گفته شده .

۲-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دایر برافزایش سرمایه با رعایت کامل ماده ۱۰۱ و ماده ۱۶۱ ل.ا.ق.ت و تبصره های آن .

۳-دو نسخه اظهار نامه دال بر اعلام سرمایه جدید و تعداد سهام و مزایا و نوع آن و اسامی سهامداران با تعداد سهام آنها.

۴-مدارک لازم در مورد عملی شدن افزایش سرمایه

۵-فهرست سهامدارن حاضر در مجمع با امضای آنان و تایید هیات رئیسه جلسه مبنی بر صحت حضور آنان.

۶-صورتجلسه هیات مدیره دال بر انجام افزایش سرمایه در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مربوطه.

۷-فهرست سهامداران پس از افزایش سرمایه با تایید هیات مدیره

۸-آگهی حق تقدم یا افزایش سرمایه در اجرای مواد ۱۶۶ و ۱۶۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت جهت شرکت های سهامی خاص و آگهی مذکور در رعایت مواد فوق و رعایت مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ ل.ا.ق.ت جهت شرکت های سهامی عام .

جهت مطالعه مقاله در رابطه با شرایط و مراحل ثبت شرکت ، ثبت لوگو ، ثبت علائم تجاری کلیک کنید.

ارسال نظر شما