قانون مالیات های مستقیم و مشمولین آن

قوانین مالیات مستقیم و مشمولین این قانون

پیش از پرداختن به قانون مالیات های مستقیم به تعریف مختصری از مالیات می پردازیم.

مالیات (OECD): طبق تعریف سازمان تامین اجتماعی مالیات ممکن است به شخص،موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد که بنا بر این تعریف پرداخت های تامین اجتماعی را هم دربرمی گیرد در حالی که بر حسب قوانین ایران این پراخت ها شامل مالیات نمی شوند.

تعریف ساده تری که می توان ارائه کرد؛در راستای فراهم کردن شرایط دستیابی به سود حاصل از فعالیت اقتصادی توسط دولت، اشخاص یک ملت موظفند مقداری از سود خود را به دولت منتقل کنند تا امکانات جایگزینی فراهم شود.

انواع مالیات در ایران:

۱-مالیات مستقیم(ماده ی ۱ قانون مالیات های مستقیم)

الف:مالیات بر دارائی

-مالیات بر ارث

-حق تمبر

ب:مالیات بر درآمد

-مالیات بر درآمد اجاره املاک

-مالیات بر درآمد کشاورزی

-مالیات بر درآمد حقوق

-مالیات بر درآمد مشاغل

-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

-مالیات بر درآمد اتفاقی

۲-مالیات غیر مستقیم

الف:مالیات بر واردات

-حقوق گمرکی

-سود بازرگانی

-%۱۰۰ از مبلغ اتومبیل های وارداتی

-%۱۵ حق ثبت

ب:مالیات بر مصرف و فروش

-مالیات بر فراورده های نفتی

-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی

-مالیات نوشابه های غیر الکلی

-مالیات فروش سیگار

-مالیات اتومبیل

-%۱۵ مالیات اتومبیل های داخلی

-مالیات فروش خاویار

-مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

-مالیات ضبط صوت و تصویر

-مالیات نقل و انتقال شناورها

-موارد متفرقه