نحوه عضویت در اتاق بازرگانی تهران

در این مطلب به بیان و شرح آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی که در سال ۷۴ به تصویب رسیده است می‌پردازیم:

«آيين نامه نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران»
آيين نامه نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴/۷/۱شوراي
عالي نظارت بر اتاق ايران
در اجراي مفاد بند الف و تبصره ۲ماده ۹قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵اسفند ماه
۱۳۶۹و اطلاعيه مهم مصوب ۱۵آذر ماه ۱۳۷۳آن، شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني و
صنايع و معادن و موارد تعليق يا لغو عضويت را به شرح زير در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۷/۱تصويب نمود
.


ماده -۱شرايط عضويت


اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در ايران به امور بازرگاني، صنعتي، معدني و خدمات وابسته به اين نوع فعاليتها اشتغال دارند،
مي توانند با رعايت شرايط زير به عضويت اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن درآيند
.
-۱/۱اشخاص حقيقي
-۱/۱/۱داشتن حداقل ۲۳سال شمسي.
۲
-۲/۱/۱داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان مشمول.
-۳/۱/۱ارائه مداركي از قبيل مجوز تأسيس و بهره برداري، پروانه كسب، سند مالكيت، اجاره نامه محل كسب به عنوان دليل
اشتغال به امور بازرگاني، صنعتي، معدني و خدمات وابسته، يا ارائه مدرك تحصيلي دانشگاهي در زمينه هاي مزبور
.
-۴/۱/۱تأييد صلاحيت اخلاقي – تجربي – مالي متقاضي توسط دو تن از دارندگان كارت عضويت اتاق يا كارت بازرگاني با
۳سال سابقه يا تأييد ۲نفر از اعضاء هيأت نمايندگان اتاق ذيربط
.
-۵/۱/۱امضاء تعهد نامه موضوع ماده ۲آيين نامه.
-۶/۱/۱گواهي نداشتن سوء پيشينه.
-۷/۱/۱گواهي ثبت در دفتر تجارتي از حوزه مربوط.
-۸/۱/۱داشتن محل كار با ارائه مدارك مثبته و ارائه تغييرات بعدي به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن.
-۹/۱/۱دو قطعه عكس تمام رخ ۶*۴جديد.
-۱۰/۱/۱تصوير شناسنامه.
-۱۱/۱/۱پرداخت حق عضويت.
-۲/۱اشخاص حقوقي
-۱/۲/۱كارت عضويت اشخاص حقوقي كه در زمينه موضوع فعاليت اتاق به امور اقتصادي اشتغال دارند، بنا به درخواست
متقاضي به نام مدير عامل يا رئيس هيئت مديره صادر خواهد شد
.
-۲/۲/۱گيرنده كارت بايد حائز شرايط مندرج در بندهاي ۱/۱/۲ ،۱/۱/۱و ۱/۱/۶باشد و تعهدنامه موضوع ماده ۲آيين نامه را
به نمايندگي از سوي شخص حقوقي امضاء نمايد
.
-۳/۲/۱گواهي ثبت در دفتر تجارتي از حوزه مربوط.
-۴/۲/۱دو قطعه عكس تمام رخ ۶*۴گيرنده كارت.
۳
-۵/۲/۱تصوير شناسنامه گيرنده كارت.
-۶/۲/۱تصوير مدرك تأسيس و آخرين تغييرات به شرح اعلان مندرج در روزنامه رسمي.
-۷/۲/۱پرداخت حق عضويت.
تبصره -۱اشخاص حقوقي كه در شهرستانها داراي شعب هستند مي توانند براي مدير شعبه مربوط درخواست عضويت در
اتاق شهرستان را بنمايند
.
مدير شعبه نيز بايد حائز همان شرايطي باشد كه براي عضويت مدير عامل يا رئيس هيئت مديره لازم است.
تبصره -۲ اعم از حقيقي و حقوقي كه مجوز قانوني براي فعاليت اقتصادي در ايران داشته و حائز شرايط عضويت در اتاق
باشند، به جاي تصوير شناسنامه گيرنده كارت، تصوير گذرنامه او را ضميمه ساير مدارك خواهند نمود
.


ماده -۲تعهدنامه


كليه متقاضيان عضويت يا تجديد عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران موظفند تعهدنامه زير
را امضاء نمايند
.
بسمه تعالي
تعهدنامه عضويت در اتاقهاي بازرگاني وصنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
اينجانب ……………. )شخص حقيقي يا حقوقي ( متقاضي عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شهرستان ………………
بدينوسيله اعلام تعهد مي نمايم
-۱شايستگي اخلاقي و اجتماعي و مالي لازم براي استفاده سالم از كارت عضويت و بهره گيري از خدمات اتاق و همكاري با

٤
آن را دارا هستم.
-۲در اشتغال به فعاليت هاي بازرگاني، توليدي و خدماتي همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود دانسته و رعايت امانت
و اخلاق حسنه و عرف و شئون تجاري را در عمليات و معاملات خود نموده و به پيمانها و قراردادها و رعايت قوانين مقرر
پايبند خواهم بود
.
-۳در جهت حل و فصل دوستانه و مسالمت آميز كليه اختلافاتي كه در جريان يا بر اثر عمليات يا معاملات تجاري اينجانب
بوجود آيد، نهايت كوشش را خواهم نمود
.
-۴از هر فعل يا ترك فعلي كه به امنيت اقتصادي داخلي يا خارجي كشور لطمه بزند و اعتبار جمهوري اسلامي ايران را
خدشه دار نمايد پرهيز خواهم نمود
.
-۵مساعي خود را براي تقويت جايگاه اتاق و مشاركت در بهبود و پيشبرد امور آن بكار خواهم بست.
-۶در صورت تخلف از مفاد اين تعهدنامه، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران حق تصميم گيري در مورد
تعليق يا لغو عضويت يا محروم نمودن اينجانب از خدماتي را كه توسط اتاق ارائه ميشود خواهد داشت و پيامدهاي آن را مي
پذيرم
.
امضاء و مهر


ماده -۳تعداد و مدت اعتبار كارت عضويت


-۱/۳هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند بيش از يك كارت عضويت داشته باشد، مگر در مواردي كه شخص حقيقي
علاوه بر دريافت كارت عضويت براي خود به عنوان نماينده يك شخصيت حقوقي نيز به عضويت اتاق درآيد
.
كارتهايي كه طبق تبصره ۱ماده ۱براي شعبات اشخاص حقوقي صادر مي گردد، تضاعف كارت تلقي مي شود.
٥
-۲/۳مدت اعتبار كارت عضويت ۱سال است كه با تقاضاي عضو و بقاي شرايط عضويت، قابل تمديد خواهد بود.
ماده -۴تعليق و لغو عضويت
عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن با وقوع شرايط زير بسته به مورد به حال تعليق در
مي آيد و يا لغو مي گردد
.
-۱تصميمات مراجع قضائي به تعليق يا لغو عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن.
-۲سلب يكي از شرايط عضويت.
-۳نقض مفاد تعهدنامه موضوع ماده ۲آيين نامه و ارتكاب با تخلفات مغاير شئونات و اخلاق تجاري.
تبصره -۱رسيدگي و اتخاذ تصميم در موارد ۲و ۳فوق با كميسيون موضوع ماده ۵اين آيين نامه خواهد بود.
تبصره -۲اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن موظفند كه تصميمات موضوع بند ۱اجرا و مراتب را به اتاق ايران اعلام نمايند.

بیشتر بخوانید

ثبت شرکت

مراحل و شرایط ثبت شرکت