نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده

سطوح محاسبه ارزش افزوده به چه صورت است؟

ارزش افزوده در هر یک از سطوح واحد اقتصادي قابل محاسبه است، سطوح شامل: طبقه (متشکل از چند واحد اقتصادي داراي فعالیت مشابه)، گروه (متشکل از چند طبقه) ، بخش (متشکل از چندگروه) ، قسمت (متشکل از چند بخش) و بالاخره کل اقتصاد( شامل کلیه قسمت هاي اقتصادي)

موارد مربوط به محاسبات مالیات و عوارض ارزش افزوده جهت ثبت براساس ۴ سرفصل مجزاء تعریف شود:

۱-حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید

۲-حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش

۳-حساب عوارض خرید

۴-حساب عوارض فروش

ماده ۱۴ – میزان مالیات، با توجه به ارزش کالا که در صورتحساب موجود می باشد محاسبه می شود. چنانچه برای کالا؛ صورت حسابی وجود نداشته باشد، اسناد و مدارک بیانگر این مطلب باشد که ارزش کالا به صورت واقعی اعلام نشده، مالیات آن کالا با توجه به بهای روز آن کالا یا خدمات محاسبه می شود.

تبصره ـ موارد زیر از منابع محاسبه مالیات نمی باشد:  الف ـ تخفيفات اعطائي؛ ب ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است؛ ج ـ ساير مالياتهاي غير مستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده ۱۵ ـ ماليات واردات كالا، از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) درج شده در اوراق گمركي محاسبه می شود.

ماده ۱۶ ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد  مي باشد.

تبصره ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي گردد:

۱ ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (۱۲%) ؛

۲ ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد (۲۰%)

ماده ۱۷) تبصره ۱ ـ در صورتي كه مؤديان مالیات پرداخت شده توسط مودیان بیشتر از مبلغ اصلی در هر دوره باشـند، مبلغ اضافه پرداختی جهت ماليات های دوره بعد محاسبه خواهـد شـد و در صـورت تقاضـاي مؤديان، مبلغ اضافه ماليات پرداخت شده استرداد خواهد شد.

تبصره ۲ ـ در صورتي كه موضوع فعالیت مؤديان جز موارد معاف از ماليات باشد و يا مشمول ماليات نباشند، ماليات هاي پرداخت شده بابت این موارد دریافت نمی شود.

تبصره ۳ ـ در صورتي كه فعالیت مورد نظر، معاف از ماليـات باشد، تنها مالیات فعالیت هایی که مشمول ماليات هستند، منظور خواهد شد.

تبصره ۷ ـ ماليات هايي كه زمان خريد كالاها و خدمات، توسط شهرداري ها و دهياري ها پرداخت مي گردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.

از دیگر خدمات ثبت نخستین شامل خدمات ثبت شرکت ثبت علائم تجاری و ثبت لوگو می شود که مراحل ثبت شرکت و شرایط ثبت شرکت را می توانید از طریق صفحات این وبسایت دنبال نمایید.